Banga sexy chat room

19 Jul

” Him: “le yoba uyasela ngoku” ndajonga u Ongeziwe Me: “kutsho bani tata?

Ndakhala ndaziva ukuba konele ngoku, ndaphakama ndayohlamba ubuso ndathambisa umzimba wam intloko ibisandi phethe straight, ndanxiba I pyjamas ezi mfitshane ndathambisa no buso nge body lotion.

Eish, ndaphakama ndanxiba I sleepers ndaya e bathroom ndicotha, ndafika emnyango ndakhokha umoya,ndakroba beku ngekho gazi, ndangena ndahlamba umlomo nobuso ndathatha la plastic ine mpahla zam ezine gazi ndafaka la gift bag pha kuyo ndahamba nayo ndayoyi faka e dustbin ngaphandle ndagqiba ndahlamba izandla.

Ndanxiba amacikici amakhulu, ndazijonga esi pilini, ndatsho ndane sidima(dignity) .ndafaka I phone yam kwi handbag ngoku ingena simcard ndaphuma ndaya e kitchen, ndafika u siyanda esitya ndambulisa wavuma ebese lungele uhamba, Siya: “awu ezika gama kwe dini” Me: “mpaaa, khawutye uvale umlomo” ndazenzela I cereal Siya: “sizozi thenga e mall or e gatini yase graveyard I flowers?

” Me: “masizi thenge e gatini sizo khawuleza sibuye” Him: ‘mhm ja, uyo kwenza intloko” Me: “hahaha ewe, ndise moodini ye shopping namhlanje” Him: “wow, ubonakala u right namhlanje yazi” Me: ‘ewe ne” kwangena u Ongeziwe erhuqa I sleepers ndavela ndadikwa..bendi irritate(wa) yila ngxolo ebeyeza nge sleepers, Onge: “Siya” heee caba andi bonakali mna Siya: “hey” u Siyanda wajonga kum wa wink(a) ndayo beka I sitya e sinkini, Me: “masambe ke wele” Onge: “nayaphi Siyanda?

” Him: “cha” Me: “uyabona ke, Andina phone” Him: “ngicela ukunikeza I number yam uzungi thinte ma usone phone” Me: “sure” waboleka I pen kwaba bhuti base garage wandibhalela I number yakhe, wandinika ndayithatha ndavala icango le moto wahamba, ndalishwabanisa kwangoko elo phepha, ndavula I festile ndalilahla.

Ndafika e khaya ndaphuma neza zinto ndizithengileyo, ndatshixa imoto ndayongena endlini ndabeka isitshixo apho bendisi thatha khona, ndaya e sittingroom kwabe kukho no Siyabulela no Nathi ndabulisa Lut: “uzandi phathisa nge heart attack wena Amahle” Me: “ndenzeni?